2e tussenrapportage 2019

Domein ruimte en economie

Domein ruimte en economie

Ontwikkelingen

Stikstof
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in mei van dit jaar een uitspraak gedaan die verstrekkende gevolgen heeft voor de wetgeving rondom de stikstofproblematiek op de Natura2000 gebieden. Dit houdt in dat projecten kunnen stagneren of zelfs geen doorgang kunnen vinden.

Wij denken met het Rijk mee om oplossingen te vinden, maar willen ook op lokaal niveau onderzoeken doen om op die manier een gebiedsgerichte aanpak te kunnen gaan hanteren. Hiermee hopen wij te kunnen voorkomen dat projecten geen doorgang kunnen vinden.

Op dit moment lopen de aanvragen & inkomsten uit de bouwleges in de pas met de prognose. Landelijk is de hausse in (bouw)aanvragen voorbij. Voor het laatste kwartaal zou het kunnen zijn dat gezien de teruggang in aanvragen uiteindelijk de leges iets achterblijven bij de prognose.

Wet Kwaliteitsborging
In het afgelopen kwartaal heeft de kamer de Wet kwaliteitsborging aangenomen. Dit houdt, kort gezegd,  in dat de bouwkundige toetsing van omgevingsvergunningen bij de private partijen komt te liggen. Op dit moment wordt geïnventariseerd wat dat gaat inhouden voor de gemeente. In dat kader zijn we ook aan het onderzoeken of we pilots kunnen gaan houden met marktpartijen om zo een goed beeld van de impact te krijgen.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 8.934

6,6 %

Baten

€ 7.826

5,8 %

ga terug