2e tussenrapportage 2019

Domein ruimte en economie

Financiën

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Stand 1e rapportage

Technische wijzigingen

Wijziging 2e rapportage

Stand 2e rapportage

RE1.1

Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

1.250

N

191

V

25

N

1.084

N

RE1.2

We werken regionaal samen

207

N

V

0

V

207

N

RE1.3

Ons reguliere werk doen we goed

1.175

N

720

V

165

V

289

N

RE2.1

Voldoende woningen in alle kernen

5.341

N

8.323

N

0

V

13.664

N

RE3.1

Meer ruimte voor bedrijvigheid

301

N

V

64

V

236

N

RE4.1

Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk

50

N

V

0

V

50

N

RE4.3

Een sterk toeristisch profiel

582

N

4

V

55

V

523

N

RE4.4

Een aantrekkelijke kust

28

N

V

0

V

28

N

Totaal

8.934

N

7.408

N

260

V

16.082

N

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

RE1.1

Mutaties in de afschrijvingen op basis van de werkelijke afschrijvingen

25

V

RE1.1

Op basis van de huidige verwachting voor 2019 ontvangen wij meer aan planvergoedingen voor anterieure overeenkomsten dan verwacht. Hier staat echter wel tegenover dat wij meer personele inzet hebben.

50

N

RE1.3

Mutaties in de afschrijvingen op basis van de werkelijke afschrijvingen

165

V

RE3.1

Op basis van afspraken kunnen wij als gemeente onze kosten voor de ontwikkeling van Pallas in rekening brengen. In 2018 heeft de raad besloten een deel van deze opbrengsten over te hevelen naar 2019 ter dekking van nog te maken kosten. Wij verwachten (gelet op de ontwikkelingen rond Pallas) echter dat de kosten voor 2019 beperkt blijven. Wij willen daarom voorstellen de budgetten voor het jaar 2019 aan te passen en het niet benodigde deel te toe te voegen aan de reserve “overlopende posten” en in 2020 weer vrij te laten vallen ter dekking van te maken kosten in 2020. Deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

64

V

RE4.3

Het budget dat gereserveerd is voor de subsidie van restauratie en onderhoudswerkzaamheden van gemeentelijke monumenten wordt naar verwachting in 2019 niet geheel uitgegeven. Voorgesteld wordt om een deel van het subsidiebudget door te schuiven naar 2020 en aan te wenden voor het omgevingswet-proef maken van de archeologische verwachtingskaart en het maken van monumentenbeschrijvingen ten behoeve van monumentenbordjes.

55

V

Totaal

260

V

Baten

Omschrijving

Stand 1e rapportage

Technische wijziging

Wijziging 2e rapportage

Stand 2e rapportage

RE1.1

Meer werken in de geest van de nieuwe Omgevingswet

1.230

V

V

50

V

1.280

V

RE1.3

Ons reguliere werk doen we goed

723

V

V

0

V

723

V

RE2.1

Voldoende woningen in alle kernen

5.345

V

8.822

V

100

N

14.068

V

RE3.1

Meer ruimte voor bedrijvigheid

0

V

V

29

V

29

V

RE4.1

Een goed en beleefbaar recreatief routenetwerk

63

V

V

0

V

63

V

RE4.3

Een sterk toeristisch profiel

1

V

V

0

V

1

V

RE4.4

Een aantrekkelijke kust

464

V

464

N

0

V

0

V

Totaal

7.826

V

8.359

V

21

N

16.164

V

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

RE1.1

Op basis van de huidige verwachting voor 2019 ontvangen wij meer aan planvergoedingen voor anterieure overeenkomsten dan verwacht. Hier staat echter wel tegenover dat wij meer personele inzet hebben.

50

V

RE2.1

Mutaties reserves nav aanpassing afschrijvingen

100

N

RE3.1

Op basis van afspraken kunnen wij als gemeente onze kosten voor de ontwikkeling van Pallas in rekening brengen. In 2018 heeft de raad besloten een deel van deze opbrengsten over te hevelen naar 2019 ter dekking van nog te maken kosten. Wij verwachten (gelet op de ontwikkelingen rond Pallas) echter dat de kosten voor 2019 beperkt blijven. Wij willen daarom voorstellen de budgetten voor het jaar 2019 aan te passen en het niet benodigde deel te toe te voegen aan de reserve “overlopende posten” en in 2020 weer vrij te laten vallen ter dekking van te maken kosten in 2020. Deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

29

V

Totaal

21

N