2e tussenrapportage 2019

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

P&O

Personeelsformatie

De formatie van onze organisatie bedroeg op 1 januari 2019 388,85 fte. Op 1 januari 2020 zal de formatie 397,05 fte bedragen. Deze toename met 8,2 fte is met name te vinden in het sociaal domein, waar met name voor de uitvoering van de Wmo en jeugdzorg nieuwe medewerkers zijn aangetrokken. Doordat we niet in alle vacatures snel konden voorzien, er een hoge werkdruk is en er veel langdurig ziekteverzuim is, hebben we veel capaciteit moeten inhuren: 13,3 % van de loonsom (over het hele jaar 2018 was dat 13,4%). Omdat we dit jaar veel minder dekkingsmiddelen hebben uit andere budgetten dreigt een overschrijding van € 500.000 van het P-budget.

In-, door- en uitstroom

In de eerste 8 maanden is aan 47 medewerkers ontslag verleend, zijn 8 medewerkers intern doorgestroomd en zijn 51 medewerkers ingestroomd. Van de instromers zijn 7 medewerkers eerst ingehuurd en daarna in dienst getreden. 1 stagiair is ingestroomd.

Ziekteverzuim
Landelijk is het ziekteverzuim bij gemeenten in 2018 toegenomen naar 5,8%. Er is nog geen landelijke informatie beschikbaar over het percentage van 2019. Bij gemeente Schagen is het ziekteverzuim in 2018 en de eerste 8 maanden van 2019 gedaald ten opzichte van 2017, van 6,5% naar 6%. Uit de laatste RI&E bleek dat medewerkers de werkdruk, de omgangsvormen en de relatie met hun leidinggevende als aandachtspunten ervaren. Per 1 januari zijn we overgegaan op een nieuwe Arbodienst die uitgaat van positieve gezondheid, en hebben we daarnaast een leiderschapstraject ingezet. Voor de zomer hebben we geïnvesteerd in een organisatie brede dialoog en een werkvermogenscan. Hieruit bleek dat de ervaren werkdruk vooral wordt bepaald door rol(on)duidelijkheid, gevoelens van (in)competentie voor de taken die men moet uitvoeren, en de kwaliteit van de werkrelatie met collega’s en leidinggevende. In de volgende fase van het leiderschapstraject gaan we een combinatie van instrumenten inzetten om deze problemen effectief aan te pakken.
Met name de training positieve gezondheid voor alle medewerkers en de intensivering van de gesprekscyclus en de persoonlijke aandacht van leidinggevenden voor team-functioneren en voor het werkvermogen van individuele medewerkers zijn belangrijke instrumenten waar we in 2020 een positief resultaat van verwachten. Daarnaast blijven we de gekozen werkwijze met de nieuwe Arbodienst inzetten.

Opleiding en ontwikkeling

Tussen 1 januari en 1 september zijn 267 trainingen / opleidingen gevolgd door medewerkers. Sommige daarvan zijn verplicht om het werk te kunnen uitoefenen, zoals de heftruck-certificering voor collega’s van de buitendienst, andere zijn noodzakelijk om de vakinhoudelijke kennis op peil te houden, zoals de trainingen Wnra voor P&O-medewerkers. Daarnaast hebben 200 medewerkers een of meer korte trainingen gevolgd binnen onze interne Ontwikkelnavigator. Deze waren in hoofdzaak gericht op slimmer en veiliger werken. Ook waren zij gericht op verbetering in het schrijven van adviezen aan bestuur en management en heldere brieven aan onze klanten. Daarnaast volgen diverse teams afzonderlijke ontwikkeltrajecten om de kwaliteit van de samenwerking en van de resultaten te verbeteren.

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

Er is landelijk een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe CAO met een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021. Hierbij stijgen de salarissen per 1 oktober 2019 met 3,25%, per 1 januari 2020 met 1%, per 1 juli 2020 met 1% en tenslotte per 1 oktober 2020 met 1%. Daarbij ontvangen de medewerkers een eenmalige uitkering van €750. Deze stijging is structureel € 2 miljoen hoger dan waarmee in de begroting 2019 en 2020 rekening is gehouden. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de transitievergoeding, een werkgeversbijdrage, verlof en vitaliteit.
De voorbereidingen voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 zijn in volle gang. Hierbij volgen we als VNG-lid de nieuwe CAO die voor de gemeenteambtenaren wordt gesloten per 1 januari 2020.

Financiën

In 2018 is de belastingdienst een boekenonderzoek gestart naar de afdrachten omzetbelasting met als basisjaar 2016. De uitkomsten van dit onderzoek worden in het 4e kwartaal 2019 verwacht. Niet in te schatten is wat per saldo het effect voor de gemeente is.

Informatisering & automatisering

De geplande activiteiten lopen op schema.
Geen overschrijding verwacht op de exploitatie 2019.

ga terug