2e tussenrapportage 2019

Domein ruimte en economie

Meer ruimte voor bedrijvigheid

Meer ruimte voor bedrijvigheid

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

- De omgevingsvergunning voor  de renovatie en uitbreiding van het Makado is in de zomer 2019 aangevraagd. Omgevingsvergunnning wordt naar verwachting in oktober 2019 verstrekt.  Leveren van de grond tbv uitbreiding winkelcentrum vindt plaats in vierde kwartaal 2019.  Start vernieuwbouw winkelcentrum vangt aan eerste kwartaal 2020.
- Waldervaart: Het project heeft wat vertraging opgelopen. Naar verwachting wordt het eerste half jaar van 2020 het Stedenbouwkundig Plan en de Grex (voor 3/4 van het centrumgebied) ter vaststelling aan de raad aangeboden.

- Procedure Pallas- reactor 2 april 2019 is het bestemmingsplan vastgesteld.

- Energy &Health Campus: Het klein BO heeft het besluit genomen om een businesscase en concept ontwikkeling voor een experience centrum op de locatie Zand tegen zee uit te werken. In het najaar nemen de participerende partijen  definitief het besluit om al dan niet door te gaan met de ontwikkeling van het experience centrum.

Vanuit het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs zijn de eerste verbindingen gelegd met kennisinstellingen en wordt bij wijze van een pilot een leerpakket ontwikkeld voor middelbaar en basisonderwijs en arbeidsmarkten.

ga terug