2e tussenrapportage 2019

Domein inwoner en bestuur

Financiën

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Stand 1e rapportage

Technische wijzigingen

Wijziging 2e rapportage

Stand 2e rapportage

IB1.1

De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten

1.131

N

149

N

64

N

1.344

N

IB1.2

De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt

33.442

N

827

N

292

N

34.562

N

IB1.3

Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar

5.826

N

703

N

78

N

6.608

N

IB2.2

We ondersteunen inwonersinitiatieven

182

N

93

N

90

V

185

N

Totaal

40.581

N

1.772

N

345

N

42.698

N

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

IB1.1

Als gevolg van een verlenging van de geldigheidsduur van de ID-bewijzen en paspoorten zijn we in 2018 voor het eerst geconfronteerd met het achterblijven van legesopbrengsten. Tegelijkertijd hebben wij ook minder kosten als gevolg van een lagere afdracht aan het Rijk. Wij stellen voor dit (per saldo) negatieve effect meerjarig te verwerken in de begroting 2019 en verder.

53

V

IB1.1

Het afgelopen jaar is er toename van zaken losgekomen waarbij noodzakelijke juridische ondersteuning ingeschakeld moet worden. Deze toename in combinatie met de introductie en voorbereidingen op de  nieuwe Wet normalisering Rechtpositie Ambtenaren (WNRA) zorgt een hoger beroep op het budget jiuridische ondersteuning.

45

N

IB1.1

In 2019 hebben we drie verkiezingen gehad (Provinciale Staten, Waterschap en Europees Parlement). Hiernaast heeft de gemeente Schagen meegedaan aan de pilot centraal tellen. De te ontvangen vergoeding hiervoor weegt niet op tegen de gemaakte kosten. Ook zijn de stembureaus toegankelijk gemaakt voor mensen met lichamelijke beperkingen (aanpassing Kieswet per januari 2019). Door dit alles is het beschikbare budget overschreden. Wij stellen voor het budget hierop aan te passen. Deze aanpassing heeft per saldo een incidenteel negatief effect op begrotingsresultaat.

60

N

IB1.1

Mutaties in de afschrijvingen op basis van de werkelijke afschrijvingen

12

N

IB1.2

In 2013  is een voorziening gevormd om de kosten te dekken voor uitgestroomd personeel voor de nieuw te vormen gemeente Schagen, waaruit bovenwettelijke verplichtingen worden betaald.  De eenmalige storting die toen heeft plaatsgevonden blijkt niet voldoende te zijn om de bestaande kosten te kunnen dekken. Op basis van de huidige prognose moeten wij deze voorziening eenmalig ophogen.

122

N

IB1.2

In 2019 lijken we uit te komen op een tekort op het personeelsbudget. Ondanks diverse inspanningen in de organisatie zal het tekort op dit onderdeel naar verwachting oplopen naar zo’n € 0,5 mln. Al eerder is gemeld dat het invullen van vacatures nog steeds moeizaam verloopt. De te realiseren ambities blijven echter onverminderd hoog. Daarnaast is er ook sprake van groei in taken, zoals het aantal af te handelen aanvragen in het sociaal domein, en hebben we ook te maken met ziekteverzuim, vertrekkende medewerkers, zoals bij Veiligheid, en specialistische taken. Om deze taken toch uit te kunnen voeren wordt daarom regelmatig personeel ingehuurd. Dit kost vanzelfsprekend  meer dan rekening mee is gehouden in de begroting en is daarom de belangrijkste factor voor een overschrijding van het P-budget.

500

N

IB1.2

Mutaties in de afschrijvingen op basis van de werkelijke afschrijvingen

329

V

IB1.3

Bij het opstellen van de begroting wordt rekening gehouden met een post onvoorzien voor zaken die gebruikt kan worden om onvoorziene zaken op te kunnen vangen. Na inventarisatie zal dit jaar hiervan geen gebruik gemaakt worden.

52

V

IB1.3

De hogere opbrengsten op de forensenbelasting brengt met zich mee dat er ook regelmatig steekproefgewijs controles uitgevoerd moet worden op de naleving van de verordening.

20

N

IB1.3

De hogere opbrengsten op de toeristenbelasting brengt met zich mee dat er ook regelmatig steekproefgewijs controles uitgevoerd moet worden op de naleving van de verordening.

20

N

IB1.3

Het budget dat gereserveerd is voor de subsidie van restauratie en onderhoudswerkzaamheden van gemeentelijke monumenten wordt naar verwachting in 2019 niet geheel uitgegeven. Voorgesteld wordt om een deel van het subsidiebudget door te schuiven naar 2020 en aan te wenden voor het omgevingswet-proef maken van de archeologische verwachtingskaart en het maken van monumentenbeschrijvingen ten behoeve van monumentenbordjes.

55

N

IB1.3

In verband met het opleggen van de aanslagen voor de toeristen en forensenbelasting zijn er meer kosten gemaakt die nog niet strcutureel zijn geregeld.

10

N

IB1.3

Mutaties in de afschrijvingen op basis van de werkelijke afschrijvingen

5

N

IB1.3

Op basis van afspraken kunnen wij als gemeente onze kosten voor de ontwikkeling van Pallas in rekening brengen. In 2018 heeft de raad besloten een deel van deze opbrengsten over te hevelen naar 2019 ter dekking van nog te maken kosten. Wij verwachten (gelet op de ontwikkelingen rond Pallas) echter dat de kosten voor 2019 beperkt blijven. Wij willen daarom voorstellen de budgetten voor het jaar 2019 aan te passen en het niet benodigde deel te toe te voegen aan de reserve “overlopende posten” en in 2020 weer vrij te laten vallen ter dekking van te maken kosten in 2020. Deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

20

N

IB2.2

Het aantal inwonersinitiatieven in het openbaar gebied die budget vergen zijn kleiner dan verwacht.

70

V

IB2.2

In het coalitieprogramma is bepaald dat dorpsraden en wijkpanels twee euro per inwoner zullen ontvangen, die zij vrij en naar eigen inzicht kunnen besteden aan: kleine projecten, lokale investeringen, sociale evenementen of andere initiatieven die de lokale samenwerking versterken. Een deel van dit budget zal naar verwachting niet tot uitgaven leiden in 2019. Wij willen daarom voorstellen het restantbudget te laten vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat 2019.

20

V

Totaal

345

N

Baten

Omschrijving

Stand 1e rapportage

Technische wijziging

Wijziging 2e rapportage

Stand 2e rapportage

IB1.1

De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten

810

V

V

83

N

727

V

IB1.2

De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt

1.265

V

372

V

0

V

1.636

V

IB1.3

Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar

89.701

V

1.035

V

856

V

91.592

V

Totaal

91.776

V

1.407

V

773

V

93.955

V

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

IB1.1

Als gevolg van een verlenging van de geldigheidsduur van de ID-bewijzen en paspoorten zijn we in 2018 voor het eerst geconfronteerd met het achterblijven van legesopbrengsten. Tegelijkertijd hebben wij ook minder kosten als gevolg van een lagere afdracht aan het Rijk. Wij stellen voor dit (per saldo) negatieve effect meerjarig te verwerken in de begroting 2019 en verder.

83

N

IB1.3

Conform de in het verleden gemaakte afspraken worden fasegewijs de betalingen van de grond aan Nes overgedragen aan de gemeente. Hierbij wordt de voorgeschoten rente ook terugbetaald.

103

V

IB1.3

De divdiend uitkering van de Bank nederlandse Gemeente over 2018 is hoger uitgevallen, daarnaast wordt er jaarlijks een garantstellingsprovisie ontvangen van de HVC die ook hoger is dan in de begroting opgenomen verwachting.

105

V

IB1.3

Forensenbelasting wordt geheven van natuurlijke personen die meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden, zonder dat zij in de gemeente hun hoofdverblijf hebben.In de gemeente Schagen zijn ruim 3.900 personen belastingplichtig voor de forensenbelasting. Als gevolg van de laatste tranche van harmonisatie van de tarieven en stapeling van de beide belastingen zijn er meer inkomsten over 2018 gegenereerd met een doorwerking over 2019 en verder.

198

V

IB1.3

Hoger inkomsten rioolheffing (areaaluitbreiding)

20

V

IB1.3

In de algemene vergadering van aandeelhouders van 10 april 2019 is de uitkering van het dividend over 2018 van Alliander vastgesteld. Het totaal aan uit  te keren dividend over 2018 van Alliander bedraagt 150 miljoen. Het aandeel van de gemeente schagen komt op een bedrag van € 366.587,-. Deze uitkering is € 163.588 hoger als voorgaande jaren.

164

V

IB1.3

Lagere opbrengst afvalstoffenheffing

87

N

IB1.3

Met ingang van 2018 wordt de toeristenbelasting gebaseerd op het werkelijk gerealiseerde overnachtingen. Slechts voor kampeerplaatsen die toeristen voor een lange periode achtereen tot hun beschikking hebben gelden forfaitaire tarieven. Bij campings met jaarplaatsen, seizoenplaatsen of maandarrangementen is namelijk een registratie per nacht niet uitvoerbaar. Daarom zijn in de verordening voor deze categorieën afzonderlijke tarieven (= forfaitaire berekeningswijze) opgenomen.  Door de nieuwe sytematiek wordt er over 2018 en 2019 meer inkomsten gegenereerd, dit heeft een structureel karakter.

599

V

IB1.3

Mutaties reserves nav aanpassing afschrijvingen

24

N

IB1.3

Op basis van afspraken kunnen wij als gemeente onze kosten voor de ontwikkeling van Pallas in rekening brengen. In 2018 heeft de raad besloten een deel van deze opbrengsten over te hevelen naar 2019 ter dekking van nog te maken kosten. Wij verwachten (gelet op de ontwikkelingen rond Pallas) echter dat de kosten voor 2019 beperkt blijven. Wij willen daarom voorstellen de budgetten voor het jaar 2019 aan te passen en het niet benodigde deel te toe te voegen aan de reserve “overlopende posten” en in 2020 weer vrij te laten vallen ter dekking van te maken kosten in 2020. Deze mutatie heeft per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

73

N

IB1.3

Septembercirculaire gemeentefonds 2019

149

N

Totaal

773

V