2e tussenrapportage 2019

Staat van de gemeente

Algemeen

Algemeen

Er zijn dit jaar weer veel plannen uit het coalitie akkoord gerealiseerd. We verwachten het jaar 2019 af te kunnen sluiten met een klein positief saldo.
Tegenover diverse negatieve effecten op financieel gebied staan namelijk verschillende meevallers die elkaar min of meer in evenwicht houden
In het Sociaal domein zijn er bijvoorbeeld grote negatieve effecten bij de eigen bijdrage WMO en de begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Door onder meer de krappe arbeidsmarkt komen we tekort op het personeelsbudget. Daar staat onder meer tegenover dat de toeristenbelasting meer oplevert dan begroot en dat we extra rente- en dividend opbrengsten hebben.

Ontwikkeling van het begrotingssaldo 2019 en de begrotingssaldi 2020-2023

Bedragen *€1.000,-

2019

2020

2021

2022

2023

stand 1e rapportage en Kadernota (zie website)

-1.567

-1.317

-1.335

-1.486

-2.003

effecten meicirculaire (RIM 4 juni 2019)

962

742

416

-1.227

-342

saldo (laatste stand na mei-circulaire)

-605

-575

-919

-2.713

-2.345

Voorgestelde mutaties

Domein inwoner en bestuur

Effecten CAO gemeentepersoneel -/- compensatie alg.uitk. en stelpost

-739

-1170

-1156

-1156

Compensatie voor cao ontwikkelingen

220

440

440

440

Aanpassing Prognose personeelsbudget 2019  

-500

Toeristen/forensenbelasting meeropbrengst 

747

334

334

334

334

Extra dividendopbrengsten en rentevergoeding

371

105

105

105

105

Mutaties reserve begroting (o.a. uitstellen of doorschuiven investeringen)

138

257

208

683

Aanpassing doorberekening rente (staat C)

2

-40

10

23

Afschrijvingen

170

-117

-194

-179

-154

Besparing ict kosten

55

109

Storting in voorziening uitstroom personeel 

-122

Onvoorzien 

52

Rechtkundige hulp

-45

Meerkosten verkiezingen 

-60

Bijstelling leges en afdrachten id kaarten en paspoorten

-30

-30

-30

-30

-30

Budget dorpsraden (budget niet geheel nodig in 2019)

20

Aanpassing budget lean

13

13

13

13

budget 75 jaar bevrijding

-20

Domein ruimte en economie

Budget kust 

20

20

20

20

Subsidie reddingsbrigade 

-16

-16

-16

-16

-16

Exploitatielasten halerweg (zie raadsbesluit april 2019)

-22

-22

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Gronddepot is niet meer in gebruik

7

7

7

7

7

Extra kosten Fiets en wandelpadennetwerk

-15

-15

-15

-15

-15

Bomenbeleid

-15

-15

-15

-15

-15

Openbare verlichting

-90

Dotatie Reserve riool

-340

Burgerparticipatie

70

Voorzieningen tegen overlast evenementen/kermis

-11

Domein Samenleving

mutaties 2e rapportage sociaal domein

Terugdraaien indexering WMO en jeugd

323

323

323

323

323

Eigen bijdrage WMO

-200

-160

-160

-160

-160

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

-26

-26

-26

-26

-26

Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl

-495

-495

-495

-495

-495

Bijstandsverlening BBZ

197

WSW

232

Activiteitensubsidie kunst en cultuur

30

30

30

30

30

Leerlingenvervoer

-70

-70

-70

-70

-70

Gelukslessen

10

JGZ maatwerk

19

Activiteitensubsidie zorg en welzijn

40

Voorzieningen cliëntondersteuning

-15

Overig mnima, Noodfonds en voedselbank

20

Bijstandsverlening Wet BUIG

200

200

200

200

200

Ouderenpakket

40

Extra middelen voogdij 18+ uit meicirculaire

1.076

1.076

1.076

1.076

Loon en prijscompensatie 1,75% op maatwerk zorgaanbieders

-250

-250

-250

-250

Terugdraaien korting op JOGG

-50

-50

-50

-50

Effecten aanbesteding hulpmiddelen

-97

-97

-97

-97

Subtotaal aanpassingen

839

369

177

239

467

Effecten september circulaire 2019

-198

180

605

696

470

Stand per 26 september 2019

36

-26

-137

-1.778

-1.408