2e tussenrapportage 2019

Domein samenleving en gezondheid

Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak

Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Het taakveld openbare orde & veiligheid is per 1 april ondergebracht bij Ruimte en nu formatief op sterkte. De taakvelden veiligheid en toezicht en handhaving worden steeds verder geïntegreerd. De budgetten zijn samengebracht om dit verder tot uiting te brengen. BIj de BOA's is de situatie omgekeerd daar zijn in ieder geval 2 medewerkers vertrokken. Hierdoor loopt het trainee programma vertraging op.

Uitgevoerd zijn onder andere de projecten fakeboys en ‘laat ouderen niet vallen en stikken’.

In het laatste trimester van dit jaar begint het gezamenlijk bouwteam van KNRM, reddingsbrigade en gemeente voor de bouw van de nieuwe loods in Petten.

Naar aanleiding van een risico-analyse door het Nederlands Instituut Veiligheid Zwemlocaties worden naast de huisvesting en materialen van de reddingsbrigade ook samen met de drie reddingbrigades gekeken naar de koers en kansen voor de middellange termijn

Voor de onderzoekslocatie Petten wordt met diverse partners het rampenbestrijdingsplan geactualiseerd en worden de (tijdelijke/bouw) ontwikkelingen op het gebied van veiligheid rond Pallas bezien.

Bij evenementen zien we dat er bij de aandachtsevenementen en de categorie evenementen die daar tegenaan zit een noodzaak is voor een tijdig doorlopen voortraject en stevige(r) afspraken met de organisator tijden het evenement, zodat de commerciële wensen en belangen niet ten koste gaan van de veiligheid.

ga terug