2e tussenrapportage 2019

Domein inwoner en bestuur

De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt

De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

E-HRM: per 1 januari zijn we gestart met de inrichting van E-HRM in Afas. De overgang naar dit nieuwe systeem had veel voeten in de aarde en bracht ook een aantal aandachtspunten aan het licht die zijn opgepakt en tot grotere betrouwbaarheid van onze data hebben geleid. Het afgelopen kwartaal zijn de belangrijkste worksflows ingericht, om HR-processen eenduidiger en efficiënter te maken en het management eenvoudiger inzicht te geven in HR-informatie. Om de efficiency-opbrengst van E-HRM optimaal te kunnen benutten hebben we de komende tijd nog slagen te maken, maar we hebben een goede basis gelegd en belangrijke stappen kunnen maken

Lean:
Er zijn op dit moment 39 kernteams actief met verbetering van werkprocessen. Opvallend is dat de vraag naar de inzet van Lean-trajecten steeds meer vanuit de werkvloer komt. In de loop van het jaar zijn medewerkers van verschillende andere gemeenten bij ons een kijkje komen nemen en steevast zijn de reacties op onze inzet van de Lean-filosofie zeer positief.

Leiderschap:
De uitkomsten van de RI&E hebben we uiterst serieus genomen. De aandachtspunten die daaruit naar voren kwamen pakken we op in een organisatiebreed leiderschapstraject. Daar waar we het tweede kwartaal van 2019 hebben gebruikt om goed naar de organisatie te luisteren en behoeften op alle niveaus op te halen, hebben we in het derde kwartaal de opgehaalde behoeften vertaald naar een concreet plan van aanpak voor de periode tot eind 2020. in het vierde kwartaal starten we met de uitvoering van dit plan, dat zich richt op versterking en doorontwikkeling van het persoonlijk leiderschap van alle medewerkers en tegelijkertijd op de ontwikkeling van het leidinggevend kader om het lijnleiderschap ondersteunend te maken voor het persoonlijk leiderschap.

ga terug