2e tussenrapportage 2019

Domein leefomgeving en duurzaamheid

De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie

De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie

Voortgang van onze planning 2e rapportage:

Afvoerkosten afval Gemeentewerf Schagen en Callantsoog
Op de gemeentewerf in Schagen en Callantsoog wordt puin, takken, snippers, veegvuil en zwerfafval afgevoerd. De verwerkingstarieven van deze afvalstromen zijn afgelopen jaar gestegen en ook wordt meer afvalstoffenbelasting (over het ingezamelde zwerfafval) geheven. De hogere verwerkingstarieven en (de verdubbeling van de) afvalstoffenbelasting zorgen voor overschrijding van het budget.

Huishoudelijk afvalinzameling, -verwerking en vermarkting (HVC)
HVC regelt de afvalinzameling, -verwerking en -vermarkting bij alle huishoudens en het afvalbrengstation in Schagen. De eindafrekening 2018 viel volgens verwachting fors hoger uit. Dit heeft te maken met meer aangeboden (rest)afval, de gestegen verwerkingstarieven van de afvalstromen, de verdubbeling van de afvalstoffenbelasting (over het ingezamelde restafval) en de lagere afzettarieven van de waardevolle stromen (glas, papier, textiel, plastics en metaal). De bevoorschotting 2019 is kijkend naar deze ontwikkelingen eveneens verhoogd. De nadelige eindafrekening 2018 en de hogere bevoorschotting 2019 zorgen voor overschrijding van het budget.

Reserve Afval (2015-2019)
Sommige afvalstromen kunnen, mits goed gescheiden en van kwalitatief voldoende niveau, met een positief saldo worden vermarkt.  Dit positieve saldo komt de gemeente toe. Het gaat hier vooral om de waardevolle stromen: glas, papier, textiel, metaal en plastics. Met name de plastics zorgen voor de grootste retourinkomsten. Deze grondstoffenmarkt van de plastics is nog betrekkelijk jong, namelijk sinds 2013. Op het dossier van de plastics is er sinds 2015 hevige discussie tussen het ministerie van I&W (Rijk), VNG (gemeenten) en het Afvalfonds Verpakkingen (bedrijfsleven).  De discussie gaat over de 'juiste' kwaliteit én de 'juiste' ketenvergoeding van de uitgesorteerde plastics. Platgeslagen draait het om geld, namelijk de precieze hoogte van de ketenvergoeding die het Afvalfonds Verpakkingen (bedrijfsleven) via Nedvang aan de gemeenten moeten betalen als retourinkomsten van de diverse soorten uitgesorteerde plastics. Deze discussie treft ook de gemeente Schagen. Kijkend naar de Raamovereenkomst 2013-2022 zijn deze retoursinkomsten van de verschillende soorten plastics en drankenkartons geïnterpreteerd, becijferd en begroot en jaar op jaar in de gemeentelijke begroting opgenomen. Over de periode 2015 tot en met 2019 staat daarmee een aanzienlijk inkomstenbedrag als 'nog te ontvangen' in de boeken. Lopende de discussie werden de betalingen van het Afvalfonds Verpakkingen via Nedvang over de jaren 2015-2019 echter eenzijdig naar beneden bijgesteld. Hierdoor zijn minder retourinkomsten over deze jaren ontvangen, dan begroot. De Reserve Afval is daarmee opgesoupeerd en dit kalenderjaar zelfs negatief geworden.  Anticiperend op de definitieve discussiebeslechting tussen de raamovereenkomstpartijen: ministerie van I&W (Rijk), VNG (gemeenten) en het Afvalfonds Verpakkingen (bedrijfsleven) wordt deze Reserve Afval aangevuld om de kalenderjaren 2019 en 2020 niet negatief te laten zijn.

Nieuw Regiemodel plastics (2020 en verder)
Voor wat betreft de retourinkomsten van de diverse soorten plastics over 2020 en verder zijn door het Ministerie van I&W (Rijk) VNG (gemeenten), het Afvalfonds Verpakkingen (bedrijfsleven) nieuwe afspraken op de raamovereenkomst aangetekend. Deze afspraken behelzen onder meer dat het coöperatief ad € 350,- per ton plastics komt te vervallen voor de gemeenten. Daarmee dalen de kosten. Daartegenover wordt de ketenvergoeding voor de uitgesorteerde plastics vervangen voor een (lagere) inzamelvergoeding voor aangeleverde plastics. Daarmee dalen de retourinkomsten die het Afvalfonds Verpakkingen (bedrijfsleven) via Nedvang aan de gemeente uitkeert. Dit is een voordelige aanpassing van de raamovereenkomst. Per saldo pakt het nieuwe Regiemodel per 2020 positief uit voor de gemeente Schagen.
 .

ga terug