2e tussenrapportage 2019

Domein samenleving en gezondheid

Financiën

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Stand 1e rapportage

Technische wijzigingen

Wijziging 2e rapportage

Stand 2e rapportage

SG1.1

Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene

11.347

N

91

V

61

V

11.195

N

SG1.2

Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben

9.206

N

226

V

195

V

8.786

N

SG1.3

Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen

13.739

N

36

N

432

V

13.344

N

SG1.4

Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning

1.736

N

V

37

V

1.699

N

SG2.1

Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting

505

N

V

70

V

435

N

SG2.2

Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties

4.610

N

2

V

56

V

4.552

N

SG2.3

Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak

6.140

N

129

V

60

V

5.950

N

SG3.1

De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg

2.183

N

17

V

15

N

2.181

N

SG3.2

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar

6.798

N

200

V

382

N

6.980

N

SG3.3

Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl

2.059

N

V

15

N

2.074

N

Totaal

58.324

N

628

V

500

V

57.196

N

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

SG1.1

Door het onderwijs zijn geen aanvragen gedaan voor het uitvoeren van gelukslessen.

10

V

SG1.1

Mutaties in de afschrijvingen op basis van de werkelijke afschrijvingen

233

V

SG1.1

Mutaties reserves nav aanpassing afschrijvingen

111

N

SG1.1

Wij zien meer individuele ritten binnen het leerlingvervoer. Dit heeft te maken met dat voor deze jongeren de beste onderwijsplek gevonden wordt buiten de regio. De totale uitgaven voor het leerlingvervoer is nog steeds onder de gecontracteerde maximale omzet.

70

N

SG1.2

Bij het inkopen van de zorgkosten is als uitgangspunt een indexering meegenomen van 2,5% op de bestaande tarieven. Deze hebben we bij de 1e tussenrapportage apart opgevoerd en nu bij de 2e tussenrapportage overgeheveld naar de posten maatwerkvoorzieningen Jeugd en maatwerkvoorzieningen Wmo. Hierdoor is het niet meer nodig om deze aanpassing apart op te voeren.

210

V

SG1.2

Septembercirculaire gemeentefonds 2019

11

V

SG1.2

Vanaf 2016 zien wij een toename van jeugdzorg. Gezien de ontwikkelingen in de jeugdzorg zowel lokaal als landelijk heeft de toename van de jeugdzorg een structureel karakter, incl. de eigen kosten aan hulp en ondersteuning vanuit de wijkteam, STT en ondersteuning. We zien daarbij in het 1e kwartaal van 2019 een groei van 28,5% in het aantal cliënten t.o.v. het 1e kwartaal van 2018 en cumulatief een groei van 63,5% t.o.v. het 1e kwartaal van 2016. In de 1e rapportage 2019 en in de  kadernota is het budget voor de maatwerkvoorzieningen jeugd hierop structureel bijgesteld. Op basis van de huidige inzichten zal het budget structureel iets aangescherpt moeten worden om te voldoen aan de vraag aan jeugdzorg.

26

N

SG1.3

Hoewel het aantal uitkeringen licht is gestegen (van 523 naar 533) zijn de utigaven lager. Dit komt doordat mensen een part-time baan of werk met loonkostensubsidie hebben aanvaard. Daardoor behoudt men recht op een aanvullende uitkering, maar zijn de kosten lager.

200

V

SG1.3

Werkgevers van mensen met een Wsw en Beschut werken dienstverband komen in aanmerking voor een Belastingregeling Lage Inkomensvoordeel. De GrGa is werkgever van deze mensen, het terugontvangen bedrag over 2018 is terugbetaald aan de gemeenten.

232

V

SG1.4

Er wordt dit jaar geen beroep gedaan op het gemeentelijk budget voor het noodfonds, we ramen het budget daarom af.

20

V

SG1.4

Er wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van het Ouderenpakket. Het budget wordt daardoor grotendeels afgeraamd.

40

V

SG1.4

Kwijtschelding afvalstoffenheffing.

23

N

SG2.1

Minder organisaties hebben in 2019 een beroep gedaan op de regeling Activiteitensubsidies.

40

V

SG2.1

St. Behoud Molen de Hoop heeft een eenmalige subsidie van € 30.000 ontvangen voor het realiseren van een museum. Het project gaat niet door. Het bedrag wordt dit jaar nog terugbetaald, € 15.000 inmiddels ontvangen.

30

V

SG2.2

Mutaties in de afschrijvingen op basis van de werkelijke afschrijvingen

56

V

SG2.3

Het aanbrengen van voorzieningen om overlast door kermis en evenementen tegen te gaan.

11

N

SG2.3

In de begroting 2019 hebben we rekening gehouden met een te laag bedrag voor de aanschaf van reddingsmiddelen voor de reddingsbrigades. We stellen voor het bestaande budget met € 20.000,- te verhogen. Conform bestaande werkwijze worden deze kosten gedekt vanuit de reserve "Reddingsbrigades". Dit betekent dat deze mutatie per saldo geen effect heeft op het begrotingsresultaat.

20

N

SG2.3

Mutaties in de afschrijvingen op basis van de werkelijke afschrijvingen

107

V

SG2.3

Op basis van de ingediende begrotingen van de drie reddingsbrigades  is het noodzakelijk de bestaande budgetten te verhogen. Deze verhoging heeft een negatief effect op het begrotingsresultaat 2019 en verdere jaren.

16

N

SG3.1

Er zijn meer vragen voor onafhankelijke cliëntondersteuning dan voorzien. Vanuit de wet zijn wij verplicht deze ondersteuning te bieden wanneer een inwoner hierom vraagt.

15

N

SG3.2

Bij het inkopen van de zorgkosten is als uitgangspunt een indexering meegenomen van 2,5% op de bestaande tarieven. Deze hebben we bij de 1e tussenrapportage apart opgevoerd en nu bij de 2e tussenrapportage overgeheveld naar de posten maatwerkvoorzieningen Jeugd en maatwerkvoorzieningen Wmo. Hierdoor is het niet meer nodig om deze aanpassing apart op te voeren.

113

V

SG3.2

Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat er meer inzet noodzakelijk is van individuele begeleiding en dat daarnaast een verschuiving plaatsvindt van PGB naar ZIN. Daarnaast zijn vorig jaar aanpassingen in de prijsstelling doorgevoerd op basis van een gewijzigde CAO. Met de nieuwe prijsstelling wordt een reële kostprijs gehanteerd". Het effect van het standaard tarief eigen bijdrage Wmo heeft hier ook nog zijn effect op, wat nu zichtbaar wordt bij de aanzuigende werking op de huishoudelijke hulp. Ook zien we een toename in complexiteit van de zorgvragen van cliënten. Deze bijstelling heeft een structureel karakter, incl. de eigen kosten aan hulp en ondersteuning vanuit de wijkteam, STT en ondersteuning. We zien daarbij in het 1e kwartaal van 2019 een groei van 25,0% in het aantal cliënten t.o.v. het 1e kwartaal van 2018 en cumulatief een groei van 56,5% t.o.v. het 1e kwartaal van 2016.  In de 1e rapportage 2019 en in de  kadernota is het budget voor de maatwerkvoorzieningen Wmo is hierop structureel bijgesteld. Op basis van de huidige inzichten zal het budget structureel nog iets aangescherpt moeten worden om te voldoen aan de vraag.

495

N

SG3.3

Er heeft een afrekening plaatsgevonden voor de subsidie voor het maatwerk JGZ 2018. Deze liet een positief resultaat laten zien.

19

V

SG3.3

Septembercirculaire gemeentefonds 2019

33

N

Totaal

500

V

Baten

Omschrijving

Stand 1e rapportage

Technische wijziging

Wijziging 2e rapportage

Stand 2e rapportage

SG1.1

Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene

7.804

V

53

N

120

N

7.632

V

SG1.2

Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben

559

V

89

V

0

V

648

V

SG1.3

Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen

8.920

V

V

197

V

9.117

V

SG1.4

Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning

60

V

V

0

V

60

V

SG2.2

Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties

544

V

V

48

N

496

V

SG2.3

Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak

152

V

V

39

N

114

V

SG3.1

De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg

5.535

V

324

V

27

N

5.831

V

SG3.2

Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar

695

V

V

200

N

495

V

Totaal

24.270

V

360

V

236

N

24.393

V

Omschrijving mutatie

Bedrag

V/N

SG1.1

Mutaties reserves nav aanpassing afschrijvingen

120

N

SG1.3

We hebben een afrekening van de Bbz 2018  van het Rijk ontvangen, waardoor incidenteel dit jaar de inkomsten hoger uitkomt dan geraamd.

197

V

SG2.2

Mutaties reserves nav aanpassing afschrijvingen

48

N

SG2.3

In de begroting 2019 hebben we rekening gehouden met een te laag bedrag voor de aanschaf van reddingsmiddelen voor de reddingsbrigades. We stellen voor het bestaande budget met € 20.000,- te verhogen. Conform bestaande werkwijze worden deze kosten gedekt vanuit de reserve "Reddingsbrigades". Dit betekent dat deze mutatie per saldo geen effect heeft op het begrotingsresultaat.

20

V

SG2.3

Mutaties reserves nav aanpassing afschrijvingen

59

N

SG3.1

Septembercirculaire gemeentefonds 2019

27

N

SG3.2

Het invoeren van het standaard abonnementstarief heeft gevolgen voor de hoogte van de eigen bijdrage Wmo. Waar voor 1 januari naar draagkracht werd bijgedragen is vanuit het rijk hiervoor een standaardtarief van € 17,50 in het leven geroepen. De effecten worden nu zichtbaar. Zowel in de begroting als meerjarenraming is dit structurele effect reeds verwerkt.

200

N

Totaal

236

N